Chủ Nhật, Ngày 09 tháng 08 năm 2020

Links

STT Tên tài liệu Ngày phát hành Nơi phát hành Tải file
1

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

16/04/2018 NED Tải file
2

Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường năm 2017

01/12/2017 NED Tải file
3

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

20/04/2017 NEED Tải file
4

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

25/03/2016 NEED Tải file
5

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

06/04/2015 NEED Tải file
6

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

09/05/2014 NEED Tải file
7

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2013

03/01/2014 NEED Tải file
8

Tài liệu xin ý kiến cổ đông v/v khôi phục vốn điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến

26/07/2013 NEED Tải file