Chủ Nhật, Ngày 09 tháng 08 năm 2020

Links

Cơ cấu tổ chức Công ty:
1. Hội đồng quản trị
- Chủ tịch: Ông Trần Văn Huyên
- Uỷ viên:  Ông Đỗ Quang Lợi
- Ủy viên:  Bà Trần Thị Khánh Ly
- Uỷ viên:  Ông Nguyễn Đắc Điệp
- Uỷ viên:  Ông Phạm Sỹ Long
2. Ban kiểm soát:
- Trưởng Ban: Ông Trần Đức Hậu
- Thành viên:   Ông Nguyễn Văn Mạnh 
- Thành viên:   Ông Nguyễn Xuân Tuyển
3. Ban tổng giám đốc:
- Tổng Giám đốc:           Ông Đỗ Quang Lợi
- Giám đốc Kinh doanh: Ông Phạm Sỹ Long
Giám đốc Thiết bị:        Ông Nguyễn Phương Châu
- Giám đốc Sản xuất:     Ông Nguyễn Văn Minh
4. Các phòng Công ty
- Phòng Kinh tế - Kỹ thuật
(*) Trưởng phòng: Ông Trịnh Bá Duy
- Phòng Tài chính - Kế toán
(*) Trưởng phòng: Ông Phạm Văn Tuyền
- Phòng Hành Chính Nhân sự
(*) Trưởng phòng: Ông Lê Biên Cương
5. Các đơn vị trực thuộc:
5.1 Nhà máy thuỷ điện Nậm Chiến 2
Xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
ĐT 0212.6265 095                                    Fax: 0212.6265 097
Giám đốc: Ông Dương Văn Quyền
5.2 Nhà máy thuỷ điện Nậm Công
Xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
ĐT 0212.2214 428                                    Fax: 0212.3736 018
Giám đốc: Ông Bùi Duy Hoạt
5.3 Nhà máy thuỷ điện Nậm Sọi
Xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
ĐT 0212.2214 428                                    Fax: 0212.3736 018
Giám đốc: Ông Đào Kim Cương